אגודות שיתופיות

צריכים ?ייעוץ משפטי

תחום האגודות השיתופיות הינו תחום יחודי בנוף המשפט הישראלי.

ברוב המשקים במדינת ישראל הזכויות מתחלקות בין זכות חכירה לזכות בר-רשות, וזכות זו נגזרת מההסכם עליו חתמה האגודה מול רמ"י ולעיתים גם מול הסוכנות היהודית – ומשכך יש לבחון את זכויותיו של כל מושב וכל משק בטרם ביצוע פעולה.

משרדנו מעניק ליווי ויעוץ משפטי בכל הקשור לנחלות ומשקים חקלאיים ובין היתר – מינוי בן ממשיך, הסדרת שימושים חורגים, ליווי בהליכים שונים כגון היוון נחלה, פיצול נחלה, ייצוג במכירה וקניית משקים, העברת נחלות במתנה/בירושה ועריכת צוואות והסכמים בין יורשים/בני משפחה היחודיים לבעלי נחלות.

כמו כן, סוגיית המיסוי בעסקאות משקים הינה מורכבת יותר, שכן רשות המיסים אינה רואה את המשק כנכס אחד, אלא כמס' נכסים, ובהתאם לכך קיימת חלוקה באחוז המס בין הנכסים השונים.

מיסוי משקים חקלאיים

קיימים סוגים שונים של מיסים בעת מכירה/רכישה של משק: מס שבח בגין הרווח במכירה, מס רכישה בגין הרכישה, דמי רכישה לרמ"י (בגין היוון זכויות המגורים), דמי הסכמה לרמ"י (בגין עליית ערך הקרקע), היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ובניה, מע"מ (במקרים מסוימים) וכיוצ"ב.

ירושת משק חקלאי.      

הסעיף העיקרי העוסק בהורשה של משק חקלאי הינו סעיף 114 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965:

"114. (א)  משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית – יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העזבון.

          (ב)  באין הסכמה בין היורשים בשאלה מי מהם מוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי, מה הם הנכסים המהווים את המשק החקלאי, מהו שווי המשק לצורך החישוב בין היורשים ובדבר צורת הפיצוי ליורשים האחרים, זמני סילוקו והבטחתו – יחליט בית המשפט לפי הנסיבות.

          (ג)   היו שני יורשים או יותר, ובהם בן-זוגו של המוריש, מוכנים ומסוגלים לקיים את המשק החקלאי – בן-זוגו של המוריש עדיף על יורשים אחרים.

          (ד)  היה יורש עובד במשק החקלאי בחיי המוריש או שהשקיע בו מהונו ולא קיבל תמורה כפי שאדם אחר היה מקבלה, יובא זאת בחשבון בקביעת הפיצוי האמור."

בשונה מנכסי נדל"ן אחרים, משק חקלאי אינו מהווה חלק מעזבונו של אדם (ולא משנה מה נכתב בצוואה או האם קיים צו ירושה), אלא זכויות הנפטר עוברות לבן הזוג הנשאר בחיים, וזאת בהתאם למצוין ב"הסכם המשבצת".

לאחר פטירת שני בני הזוג, וכאשר לא מונה בן ממשיך, יש להעביר ליורש שהוסכם ע"י שאר היורשים או שאושר ע"י בית המשפט כאמור בסעיף 114 לחוק הירושה.

כאמור, משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף בעסקאות משקים חקלאיים בפרט, ובתחום האגודות השיתופיות בכלל.

מאמרים חשובים

במאמר זה נעמיק בעיקר במס רכישה

השירותים שלנו

יפוי כח מתמשך

ליווי עסקי ומשפטי למשקיעים

אגודות שיתופיות

צריכים
ייעוץ משפטי?

אני מזמין אתכם לפנות אלי
בטופס המצורף ולקבל פרטים נוספים