יפוי כח מתמשך

צריכים ?ייעוץ משפטי

ייפוי כוח מתמשך

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (תיקון 18), ולראשונה ניתנה אפשר לכל אדם, בגיר ובריא בנפשו ושכלו, לבחור מבעוד מועד בידי מי תופקד האחריות עליו במקרה שלא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי אשר נועד למצבים של אי-יכולת קבלת החלטות בעתיד.

החוק קובע מספר קריטריונים שבהתקיימותם רשאי אדם לערוך לעצמו ייפוי כח מתמשך: תושב ישראל, מעל גיל 18 אשר מסוגל להבין את משמעות ייפוי הכוח, תוצאותיו ומשמעויותיו.

ייפוי כח מתמשך נערך ונחתם בפני עו"ד שעבר הכשרה של משרד המשפטים והוא בעל תעודה חתומה בידי האפוטרופוס הכללי.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול אותו אדם הממנה לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג, ואילו החלטות לקבל, והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת החלטות.

בייפוי הכוח הממנה יפרט באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו בענייניו השונים (רפואיים, רכושיים, אישיים שאינם רפואיים). בנוסף, יכול הממנה לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכח יכנס לתוקפו ולעניין פקיעתו, והוא אף יכול למנות מספר "מיופי כוח" ו"מיודעים".

הפקדת ייפוי כוח מתמשך הינה פעולה גמישה וברת שינוי, המאפשרת עדכונים לאורך חיי הממנה. ניתן לשנות ייפוי כוח אף לאחר הפקדתו ואישורו, אך זאת רק בהתאם להוראות החוק וסדר הפעולות הנדרש לשם כך.

הליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך עשוי להימשך מספר מפגשים, מאחר וקודם לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, על עורך הדין מוטלת החובה והאחריות לברר את הרצון האמיתי של הממנה ואת ההשלכות הכרוכות במסירת המנדט לניהול ענייניו בעתיד למיופה הכוח.

על עורך הדין לפרוש בפני הממנה את החלופות המשפטיות ולהתאים לממנה את התנאים המתאימים לצרכיו לרצונותיו וליכולותיו בהתאם לחוק. חשוב להדגיש כי ניתן לצרף לייפוי הכוח הנחיות מקדימות, בהן הממנה ידריך את מיופה הכוח בנוגע להחלטות עתידיות שיהיה עליו לקבל בעניינו – כל אלה דורשים ידע, השקעת זמן ותשומת לב מיוחדת מצד עורך הדין.

לפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

מאמרים חשובים

במאמר זה נעמיק בעיקר במס רכישה

השירותים שלנו

יפוי כח מתמשך

ליווי עסקי ומשפטי למשקיעים

אגודות שיתופיות

צריכים
ייעוץ משפטי?

אני מזמין אתכם לפנות אלי
בטופס המצורף ולקבל פרטים נוספים